Mapa do celów projektowych

Czym jest geodezyjna mapa do celów projektowych

Każdy obiekt budowlany należy przenieść na warunki panujące na działce inwestycyjnej. W tym celu zespól architektów i projektantów opracowuje projekt zagospodarowania terenu do pozwolenia na budowę. Podstawą do jego opracowania oprócz projektu budynku jest dobra mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę.

agsdi-bulb

Wskazówka! Pamiętaj, że dobra mapa do celów projektowych to gwarancja braku zmian adaptacyjnych w trakcie procesu inwestycyjnego.

Mapę do celów projektowych wykonuje się na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru aktualizacyjnego wykonanego w terenie. Zasięg aktualizacji mapy definiowany jest przez potrzeby projektowe i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 21 sierpnia 2020r. obejmuje obszar wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.

mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych tworzy wykonawca prac geodezyjnych – przedsiębiorca, który odpowiada za funkcjonowanie tego dokumentu w obiegu prawnym. Za treść mapy do celów projektowych oraz jej aktualność w dacie wykonania odpowiedzialny jest kierownik prac geodezyjnych – geodeta uprawniony delegowany przez wykonawcę tych prac. Czym dokładnie jest mapa do celów projektowych i w jakich okolicznościach jej wykonanie jest konieczne? Wszystkie te niezbędne informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Mapa do celów projektowych – podstawa prawna

Celem wykonania mapy do celów projektowych jest zaspokojenie podstawowej potrzeby procesu inwestycyjnego, czyli uzyskanie aktualnej mapy dla nieruchomości na której będziemy wykonywać inwestycje. Jest ona niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla danej inwestycji, a w szczególności do poprawnego usytuowania obiektów budowlanych na terenie inwestycyjnym.

Sposób wykonania mapy do celów projektowych oraz jej zakres określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 21 sierpnia 2020r. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej mapy znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym – czyli wszelkie obiekty budowlane, elementy infrastruktury naziemnej, zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia podziemnego – oraz usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.

Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych bardzo ważnym elementem jest znajomość wielkości zamierzonej inwestycji a także lokalizacji jej względem granic nieruchomości. Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na minimalne odległości od granic, w przypadku gdy zamierzeniem budowlanym przewiduje się ich usytuowanie w odległościach określonych w wymienionym rozporządzeniu, należy prześledzić stan prawny nieruchomości a w szczególności kwestię statusu prawnego jej granicy. Jeśli istnieją nieustalone odcinki granic nieruchomości wówczas należy dokonać określenia ich położenia na podstawie znaków granicznych lub jednoznacznie identyfikowalnych szczegółów terenowych, lub w przypadku ich braku dokonać ustalenia przebiegu linii granicznych na podstawie odrębnych przepisów.

agsdi-bulb

Wskazówka! W przypadku, gdy gabaryty zamierzonych inwestycji wymuszają zbliżenie do granic nieruchomości mniejszej lub równej 4m dobry geodeta poinformuje inwestora o konieczności dokonania określenia punktów granicznych, bądź ustalenia przebiegu linii granicznych.

Kolejną ważna kwestią przy wykonywaniu mapy do celów projektowych jest zbadanie obciążeń hipotecznych nieruchomości, na których zlokalizowana będzie inwestycja pod względem występowania służebności gruntowych. Wprost z przepisów prawa wynika, że służebności gruntowe nie mogą być zabudowane ze względu na konieczność ich realizowania w terenie. Zatem dobry geodeta uwidoczni na mapie przebiegi oraz opis obciążeń służebnościami gruntów na których realizowana będzie inwestycja.

agsdi-bulb

Wskazówka! Dobrze wykonana mapa do celów projektowych powinna zawierać wkreślone przebiegi służebności gruntowych wraz z opisem, lub informację o braku ich występowania.

W jaki sposób powstaje mapa do celów projektowych

Podstawą do wykonania mapy do celów projektowych jest mapa zasadnicza pobrana z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

  1. Pierwszym etapem jest zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  2. Po zgłoszeniu prac udostępniane zostają materiały, na podstawie których rozpocząć można wykonywanie pomiarów geodezyjnych w terenie, oraz analizę charakteru inwestycji pod względem konieczności ustalenia przebiegu granic lub jej braku
  3. Po zakończeniu prac przygotowawczych następuje wywiad terenowy i porównanie mapy zasadniczej z sytuacją w terenie zakończony pomiarem uzupełniającym. Na tym etapie uwzględnia się wszelkie zmiany terenowe a także dokonuje pomiarów elementów dodatkowych niezbędnych do realizacji inwestycji np. dokładny pomiar poziomu terenu.
  4. Tak zebrane w terenie informację przetwarza się w programach geodezyjnych, których wynikiem będzie wydruk mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji tzw. operatu technicznego przekazywanego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  5. Następnie wykonana dokumentacja przechodzi weryfikację w PODGiK, której wynikiem jest protokół kontroli wydany przez Organ Służby Geodezyjnej. Na podstawie pozytywnego protokołu weryfikacji, wykonawca przekazuje Mapę do celów projektowych inwestorowi, która jest pełnoprawnym dokumentem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem prac nad Mapą do Celów Projektowych?

Najważniejszym zadaniem dla inwestora jest wskazanie lokalizacji zamierzonej inwestycji tj. obrębu ewidencyjnego oraz numerów działek.

Wskazówka: Przy podawaniu informacji na temat zamierzenia inwestycyjnego należy koniecznie wskazać miejsca planowanych wpięć przyłączy w sieci uzbrojenia terenu, oraz planowany przebieg poprowadzenia ich do działki inwestora. Te informacje są niezbędne do poprawnego określenia zakresu Mapy do celów projektowych. Warto także pamiętać, że na obszar aktualizacji ma wpływ całość przyszłych prac czyli nie tylko przedmiotowa działka, ale teren po którym biegnąć będą przyłącza do działki inwestora jeśli mają być objęte tym samym pozwoleniem na budowę.

Cena mapy do celów projektowych ustalana jest indywidualnie i waha się od 700 zł do ponad 1000 zł za pierwszy hektar opracowania. Za każdy kolejny hektar naliczana jest opłata. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zbiorcza cena za całą mapę często będzie niższa w ujęciu całościowym niż wielokrotność podstawowej stawki. Należy więc dokonać całościowej wyceny dla konkretnego zlecenia. Uwzględnić należy także fakt ewentualnej konieczności ustalania przebiegu linii granicznych, jeśli wystąpią ku temu opisane wyżej przesłanki, co wpłynie także na zwiększenie kosztu wykonania takiej mapy. Czynnikami warunkującymi koszt wykonania mapy są zatem.: wielkość działki, zakres obszarowy zamierzonej inwestycji, lokalizacja działek w stosunku do lokalizacji siedziby wykonawcy, stopień zróżnicowania oraz zalesienia terenu, dodatkowe elementy określone przez projektanta a także ilość i format sporządzanych map.

Czas realizacji omawianej usługi geodezyjnej jest stosunkowo krótki i wynosi od 1 do 5 tygodni dla map typowych pod budownictwo jednorodzinne po kilkumiesięczne terminy dla opracowań wielkopowierzchniowych. Podobnie jak większość usług świadczonych przez firmy geodezyjne częściowo zależy też od wydajności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ze względu na prace kontrolne i weryfikację wykonanej dokumentacji i w końcu po okresowe natężenie prac u Wykonawcy.

Co od nas otrzymujesz?
agsdi-check-circle

 Opieczętowaną mapę w wersji papierowej bądź na folii – do pozwolenia na budowę.

agsdi-check-circle

Wersję cyfrową mapy do celów projektowych kompatybilną z wszelkimi wersjami narzędzi używanych przez architektów i projektantów.