Pomiary specjalne, opracowania tematyczne

Oferujemy pomiary geodezyjne, opracowania tematyczne

Pomiary specjalne, to wszelkiego rodzaju pomiary geodezyjne, zlecone przez zamawiającego, których przedmiotem są szczegółowe zjawiska budowlane, obszary o szczególnym przeznaczeniu, a także pozyskanie danych przestrzennych do szczegółowych opracowań tematycznych.

Wykonamy dla osób indywidualnych i firm pomiary kontrolne pionowości obiektów, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary objętości mas ziemnych i wykopów, pomiary profili szczególnych obiektów i urządzeń w tym suwnic przemysłowych, specjalne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, opracowania tematyczne opisujące żądane zjawiska na podkładzie mapowym.

Jakie rodzaje pomiarów występują w geodezji?

 

Ze względu na przeznaczenie zdobytych wyników badań można wyróżnić trzy rodzaje pomiarów występujących w geodezji:

  • Pierwszą grupę stanowią pomiary poziome, nazywane inaczej sytuacyjnymi. Pomiary te określają rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów szczegółowych znajdujących się na danym terenie.
  • Kolejny rodzaj pomiarów związany jest z ukształtowaniem powierzchni Ziemi. Pomiary pionowe, zwane również wysokościowymi służą do ustalenia ukształtowania danego terenu. Pomiary te są odzwierciedlane w postaci stworzonych dla tych potrzeb map.
  • Ostatni typ pomiarów geodezyjnych to połączenie wyżej wymienionych pomiarów. Są one określane mianem wysokościowo-sytuacyjnych. W wyniku ich przeprowadzenia sporządza się mapy odzwierciedlające wzajemny układ szczegółów terenowych oraz rzeźbę terenu. Na podstawie tych punktów wykonywany jest szkic terenu.

Pomiary geodezyjne są narzędziem służącym do pozyskania danych przestrzennych w formie współrzędnych, a te z kolei po odpowiedniej prezentacji poddane interpretacji służą bezpośrednio do opisu zjawiska, zarówno jego rodzaju jak i skali.

O tym jakich danych przestrzennych potrzebujemy decyduje rodzaj i charakter opracowania.

Podstawowymi danymi z pomiarów geodezyjnych są tzw. współrzędne płaskie – będące współrzędnymi obiektu ujętymi na płaszczyźnie poziomej, w istocie pochodzące z jego rzutowania na płaszczyznę.  Wykorzystując je możemy w prosty sposób określić odległości między poszczególnymi punktami, a także zaprezentować ich rozmieszczenie względem siebie. Takie dane same w sobie dają informację o położeniu obiektu, jego rozmiarze bądź, zasięgu występowania jakiegoś zjawiska. Przykładem będzie tutaj budowla. Jej rzut na płaszczyznę wyznacza konkretną figurę geometryczną a jej narożniki to nic innego jak punkty mające swoje współrzędne. Ten rodzaj danych wykorzystuje się często przy prezentacji wyników pomiarów urządzeń np. podczas pomiaru równoległości i liniowości torowiska suwnicowego. Zasięgiem występowania zjawiska określimy zaś pomierzone granice tego zjawiska w rzucie na płaszczyznę, może to być na przykład występowanie zjawisk powodziowych na danym obszarze.

Kolejnymi rodzaj danych uzyskanych w drodze pomiaru to rzędne wysokościowe, czyli wysokości konkretnych punktów. Porównując do siebie te dane można zobrazować deniwelację terenu lub obiektów, albo też poznać ich zachowanie w czasie porównując do siebie wyniki pomiaru dwóch różnych okresów. Bardzo często tym rodzajem danych operuje się przy wszelkiego rodzaju specjalnych pomiarach wysokościowych, zmierzających do ustawienia elementów montowanych np. na fasadach i elewacjach budynków, kiedy należy zachować jedną linię poziomą, lub też pionową o jednakowym skoku pomiędzy elementami. Ten ostatni rodzaj pomiarów zalicza się także do pomiarów realizacyjnych (link referencyjny np. do geodezyjnej obsługi inwestycji)

Ostatni rodzaj pomiarów to łączone pomiary sytuacyjne (płaskie) i wysokościowe zwane potocznie pomiarami sytuacyjno – wysokościowymi. Są one hybrydą dwóch uprzednio opisanych rodzajów pomiarów, a cel ich wykonywania jest bardzo często taki sam, z tą różnicą że ich wynik opisuje w pełni przestrzenne odniesienie obiektów i zjawisk. Mamy zatem do czynienia ze współrzędnymi w trzech wymiarach, a ich prezentacja graficzna i analiza daje szerszą możliwość interpretacji, a także samego stosowania tych pomiarów.