Usługi geodezyjne Rzeszów

Czym zajmuje się geodeta – usługi geodezyjne

Geodezja jest przez wielu uznawana za zawód prestiżowy. Usługi geodezyjne kojarzą się przede wszystkim ze sporządzaniem map i wytyczaniem działek. Są także niezbędne do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia każdej budowy. Dotyczy to każdego rodzaju budowy od najmniejszych budynków – domów jednorodzinnych, przez sieci uzbrojenia terenu w tym przyłącza po obsługę geodezyjną dużych inwestycji kubaturowych takich jak bloki, hale, budynki wysokościowe jak i liniowe: drogi, linie kolejowe, linie przesyłowe.

Usługi geodezyjne obejmują także prace związane z regulacją granic takie jak: wznowienie granic, które np. uległy zniszczeniu, bądź prace związane z ich ustaleniem i rozgraniczeniem.

Geodeta niezbędny jest także w procesie podziału działki, tak by dokonać podziału nieruchomości zgodnie z prawem.

Jednym z głównych elementów tej pracy są skrupulatne pomiary. Dlatego geodetę powinna cechować cierpliwość i dokładnośćpomiar geodezyjny powinien być precyzyjny a także zapewniać wiarygodność pozyskanych danych. Prawidłowo wykonany pomiar jest podstawą tworzenia dokumentów znajdujących się w obiegu prawnym a także stanowi podstawę aktualizacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego, będącego zbiorem publicznym. Dane w nim zawarte czyli. mapy oraz rejestry są dokumentami w postępowaniach administracyjnych.

Usługi geodezyjne

Świadczenie usług geodezyjnych wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień i kwalifikacji. Jest to zawód, w którym ważne jest zarówno kierunkowe specjalistyczne wykształcenie, jak i doświadczenie. Od absolwentów szkół technicznych wymaga się aż 5-letniej praktyki, natomiast od absolwentów szkół wyższych 2 lub 3  – letniej praktyki w każdym przypadku dokumentowanej w dzienniku praktyk. Geodeta pracujący w zawodzie jest więc odpowiednio wykwalifikowany. Dobre przygotowanie do zawodu pozwala profesjonalnie świadczyć usługi geodezyjne.

Nieodłącznym elementem zawodu geodety jest etyka, która jest gwarantem sporządzania rzetelnych materiałów geodezyjnych tj. szkiców, map oraz innych dokumentów. Każdy geodeta zobligowany jest do sporządzania dokumentacji zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej i sztuki geodezyjnej. Dzięki temu ten zawód cieszy się renomą zawodu zaufania publicznego.

Jednym z jaskrawych przykładów świadczących o poziomie zaufania do zawodu jest fakt, że podczas postępowania rozgraniczeniowego ugoda zawarta w terenie pomiędzy stronami przed geodetą ma moc ugody sądowej.

Organizacja geodezji w Polsce

Aktem regulującym zasady i organizację organów państwowych, służby geodezyjnej oraz wykonawców jest Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, nad którym nadzór prowadzi Minister do spraw budownictwa, planowania, i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wykonuje on (Główny Geodeta Kraju) swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jest także organem służby geodezyjnej.
Służbę geodezyjną według ustawy dzielimy na dwa segmenty: organy administracji geodezyjnej, oraz organy nadzoru geodezyjnego.

Organami nadzoru geodezyjnego jest wspomniany wyżej Główny Geodeta Kraju oraz Wojewoda, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.

Organami administracji geodezyjnej są Marszałkowie Województw wykonujący swoje zadania przy pomocy geodety województwa, a także Starostowie wykonujący swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego.

Do zadań Służby geodezyjnej należą przede wszystkim prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym map i rejestrów, z których wydawane są wypisy i wyrysy. To tutaj po wyrys i wypis kieruje się przeciętny Kowalski, kiedy chce rozpocząć budowę wymarzonego domu, bądź inwestycji.

Właściwą jednostką administracji geodezyjnej dla nieruchomości leżących na terenie miasta Rzeszowa jest Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Rzeszowie (https://bip.erzeszow.pl/278-wydzial-geodezji/2108-ogloszenia-wydzialu-geodezji/6057-ewmapa-w-godgik-rzeszow.html). Dla nieruchomości leżących w granicach powiatu rzeszowskiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (http://www.podgik.rzeszow.pl/pl/str/117/geoportal-powiatowy)

Do zadań służby geodezyjnej należy także kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych a także przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Z tej przyczyny każda dokumentacja geodezyjna przed przekazaniem inwestorowi, podlega kontroli w zakresie zgodności jej wykonania z przepisami prawa geodezyjnego.

Znajdź geodetę

Wykonawstwem geodezyjnym zgodnie z Ustawą zajmują się prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne, u których zamawia się usługi geodezyjne. Cena usług geodezyjnych różni się w poszczególnych województwach. Koszt geodezji zależy głównie od skali i rodzaju zlecenia. Aby otrzymać indywidualną wycenę wybranych usług geodezyjnych, zajrzyj na stronę  https://resgeo.pl/wycen-usluge/.