Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic, rozgraniczenie nieruchomości, badanie stanu prawnego, służebności

Usługi geodezyjne. Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic itp.

Podział nieruchomości, wznowienie lub ustalenie granic oraz rozgraniczenie nieruchomości i badanie stanu prawnego to zagadnienia z geodezyjnej obsługi prawnej inwestorów. Prace te charakteryzują się odmiennymi postępowaniami administracyjnymi, a podstawą do zakwalifikowania zlecenia, jest prawo własności do nieruchomości, status ich granic, oraz spory własnościowe im towarzyszące.

Na wstępie należy podkreślić, że nie istnieje w nomenklaturze geodezyjnej określenie takie jak: wytyczenie działki lub wyznaczenie działki. Jeśli znasz status prawny swojej nieruchomości, oraz status jej granic możesz wycenić od razu usługę, Jeśli jednak nie posiadasz tych informacji zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzyskania wiedzy i przedstawienia szerzej problematyki związanej z geodezją prawną zwieńczoną wyceną Twojej usługi.

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Następuje, gdy granice nieruchomości zostały ustalone prawnie w przeszłości poprzez postępowanie rozgraniczające, podziałowe, wywłaszczeniowe lub scaleniowe, ale zlokalizowanie w terenie nie jest możliwe ze względu na brak elementów wizualizujących ich przebieg np. kamieni granicznych.

Wznowienie polega na odtworzeniu linii na podstawie dokumentów geodezyjnych świadczących o prawnym przebiegu istniejącej i obowiązującej linii granicznej włączonych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

Wznowienie granic nie jest zatem postępowaniem administracyjnym, a czynnością techniczną wykonywaną przez geodetę uprawnionego na gruncie.

USTALENIE GRANIC NIERUCHOMOŚĆ

Ma miejsce kiedy nie dokonano do tej pory ustalenia prawnego granicy nieruchomości oraz nie istnieją w Państwowym Zasobie Geodezyjnym materiały i dokumenty świadczące o ich przebiegu, bądź istnieją ale nie można na ich podstawie dokładnie odtworzyć przebiegu linii granicznej.

Czynności ustalenie przebiegu granic prowadzimy wówczas w terenie na podstawie w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków.

Istotnym jest, że jeśli istnieje spór graniczny między stronami lub strony nie są w stanie dojść do porozumienia na gruncie należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości.

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Rozgraniczeni nieruchomości polega na ustaleniu granicy własności gdy strony postępowania są w sporze co do ich przebiegu. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania reguluje ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Kodeks Cywilny oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Postępowanie to jest dwuetapowe.

W pierwszym z nich tj. postępowaniu administracyjnym geodeta uprawniony odtwarza linie graniczne na podstawie znaków i dokumentów geodezyjnych. Jeżeli nie ma sporu co do wyznaczonej granicy postępowanie kończy się decyzją administracyjną. Stronom przysługuje również prawo do zawarcia ugody przed geodetą, która ma moc ugody sądowej. Gdy postępowanie administracyjne zostaje wyczerpane, a strony nie dojdą do porozumienia, organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. W fazie sądowej rozgraniczenie prowadzi sąd w trybie postępowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela i polega na wydzieleniu z nieruchomości części z niej i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

BADANIE STANU PRAWNEGO I MAPY DO CELÓW PRAWNYCH

Prowadzimy także badania rejestrów publicznych w celu zbadania stanu prawnego Twoje nieruchomości. Rozwiążemy problem z księgami wieczystymi a także sporządzimy mapę do celów prawnych np. do ustalenia służebności gruntowej.